Klassement licentiehouders

Het klassement van de Licentiehouders wordt na elke wedstrijd aangepast.

AP = Afstand Parcours
TP = Technisch Parcours
VP = Variabel Parcouts
CR = Clear Round
PR = Gepromoveerd naar volgende Klasse
NK = Gekwalificeerd voor het NK

Licentie Klasse Naam Achternaam Naam hond CR Afstand CR Technisch CR Variabel Klassepnt. Totaal punten
HN00030 A1 Daniëlle Petersen Victor 4 1 4 770 770
HN00038 A1 Miranda Eliveld Pink 3 2 2 430 430
HN00020 A1 Marcel  Verbruggen Max 3 3 1 420 420
HN00036 A1 Sandra  Blank Kay 2   2 395 395
HN00044 A1 Monique Hordijk Sora 2 1 1 360 360
HN00021 A1 Marianne Jansen Eddy   1 3 280 280
HN00018 A1 Mika van de Waerdt Tazz 1   2 255 255
HN00039 A1 Mariska van Oostveen Evie 2   3 250 250
HN00022 A1 Marianne Jansen Josy 3   2 235 235
HN00003 A1 Sarina de Jong Lizz   1 2 190 190
HN00040 A1 Rainier van Dijk Simba 2     165 165
HN00027 A1 Miranda Splinter Sky       115 115
HN00004 A1 Marian van Dalen Blitsy     1 90 90
HN00001 A1 Joyce Wolters Chef   1   90 90
HN00037 A1 Sandra  Blank Norah     1 80 80
HN00014 A1 Dominique Holtman Luna 1     50 50
HN00043 A1 Rianne Westphal Cnossen Nyx       40 40
HN00025 A1 Sandra  Gorter Dribbel       35 35
HN00033 A1 Sophia Teuteberg Duwel          
HN00038 A1 Samantha Boer Senna          
HN00012 A1 Mandy van Gelder Zev          
HN00011 A1 Mandy van Gelder Chez-Nous          
HN00010 A1 Leendert Wignand Jamie          
HN00005 A1 Leendert Wignand Yvke          

 

Licentie Klasse Naam Achternaam Naam hond CR Afstand CR Technisch CR Variabel Klassepnt. Totaal punten Promotie NK
HN00008 A2 Mika van de Waerdt Lizzy 4 2 4 580 580 B1 x
HN00016 A2 Marscha van Scheijen Bo 3 1 3 540 540   x
HN00015 A2 Danielle Duijs Lobke 1 0 0 210 600 A2 x
HN00032 A2 Jasper Alta Bowie 1 1 1 210 550 A2 x
HN00007 A2 Mariska van Oostveen Vito 1     203 203   x
HN00009 A2 Carin Stavast Darco       115 115    
HN00034 A2 Hennie de Jong Taz 1 1   100 100    
HN00031 A2 Amy  van Groesen Kenzi   1   50 790 A2 x
HN00013 A2 Mandy van Gelder Shirokuma     1 50 50    
HN00026 A2 Aad Grootendorst Gwyneth     1 50 50    
HN00006 A2 Mariska van Oostveen Zenna              
HN00029 A2 Joyce Westelaken Luna              
HN00024 A2 Grietje de Vries JJ              
                       

 

Licentie Klasse Naam Achternaam Naam hond CR Afstand CR Technisch CR Variabel Klassepnt. Totaal punten Promotie NK
HN00028 B1 Peta  Seinstra Sef 2   2 310 310   x
HN00042 B1 Gina van Dijk-Gerolt Radar 1   2 225 225   x
HN00023  B1 Marcel  Verbruggen Trudy   1 1 100 100    

 

Licentie Klasse Naam Achternaam Naam hond CR Afstand CR Technisch CR Variabel Klassepnt. Totaal punten Promotie NK
HN00030 A1 Daniëlle Petersen Victor 4 1 4 770 770   x
HN00008 A2 Mika van de Waerdt Lizzy 4 2 4 580 580 B1 x
HN00016 A2 Marscha van Scheijen Bo 3 1 3 540 540   x
HN00038 A1 Miranda Eliveld Pink 3 2 2 430 430 A2 x
HN00020 A1 Marcel  Verbruggen Max 3 3 1 420 420 A2 x
HN00036 A1 Sandra  Blank Kay 2   2 395 395   x
HN00044 A1 Monique Hordijk Sora 2 1 1 360 360   x
HN00028 B1 Peta  Seinstra Sef 2   2 310 310   x
HN00021 A1 Marianne Jansen Eddy   1 3 280 280   x
HN00018 A1 Mika van de Waerdt Tazz 1   2 255 255   x
HN00039 A1 Mariska van Oostveen Evie 2   3 250 250   x
HN00022 A1 Marianne Jansen Josy 3   2 235 235   x
HN00042 B1 Gina van Dijk-Gerolt Radar 1   2 225 225   x
HN00015 A2 Danielle Duijs Lobke 1 0 0 210 600 A2 x
HN00032 A2 Jasper Alta Bowie 1 1 1 210 550 A2 x
HN00007 A2 Mariska van Oostveen Vito 1     203 203   x
HN00003 A1 Sarina de Jong Lizz   1 2 190 190    
HN00040 A1 Rainier van Dijk Simba 2     165 165    
HN00027 A1 Miranda Splinter Sky       115 115    
HN00009 A2 Carin Stavast Darco       115 115    
HN00023  B1 Marcel  Verbruggen Trudy   1 1 100 100    
HN00034 A2 Hennie de Jong Taz 1 1   100 100    
HN00004 A1 Marian van Dalen Blitsy     1 90 90    
HN00001 A1 Joyce Wolters Chef   1   90 90    
HN00037 A1 Sandra  Blank Norah     1 80 80    
HN00031 A2 Amy  van Groesen Kenzi   1   50 790 A2 x
HN00013 A2 Mandy van Gelder Shirokuma     1 50 50    
HN00014 A1 Dominique Holtman Luna 1     50 50    
HN00026 A2 Aad Grootendorst Gwyneth     1 50 50    
HN00043 A1 Rianne Westphal Cnossen Nyx       40 40    
HN00025 A1 Sandra  Gorter Dribbel       35 35    
HN00033 A1 Sophia Teuteberg Duwel              
HN00038 A1 Samantha Boer Senna              
HN00006 A2 Mariska van Oostveen Zenna              
HN00012 A1 Mandy van Gelder Zev              
HN00011 A1 Mandy van Gelder Chez-Nous              
HN00010 A1 Leendert Wignand Jamie              
HN00005 A1 Leendert Wignand Yvke              
HN00029 A2 Joyce Westelaken Luna              
HN00002 B1 Herma Jansen Denzel              
HN00024 A2 Grietje de Vries JJ